2019-09-20

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w Miejskim Przedszkolu
Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach w celu ich ponownego wykorzystania
na podstawie art. 3  ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego: 

 

§ 1

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu Miejskiego  Przedszkola Nr 57 im. Krasnala Hałabały
w Katowicach
.

 

§ 2

1. Zasady udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania mają zastosowanie wyłącznie do wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, a podstawą kwalifikacji wniosku nie jest jego nazwa lecz treść.

2. Pracownicy merytoryczni wraz ze swoimi przełożonymi w zakresie swojej właściwości rzeczowej są zobowiązani do rozstrzygania wątpliwości, czy wniosek dotyczy informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania, w konsultacji z radcą prawnym, o ile jest to konieczne.

 

§ 3

1. Udostępnianie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania
w Miejskim Przedszkolu Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach następuje poprzez:

1) prowadzenie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Miejskiego  Przedszkola Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach https://bip.katowice.eu/jednostki/przedszkole_nr57/default.aspx

2) rozpatrzenie pisemnie złożonego wniosku (do wykorzystania wzór wniosku określony  w załączniku do niniejszych zasad).

3. Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach ponosi odpowiedzialność za treść, która została opublikowana w BIP oraz udostępniona w wyniku rozpatrzenia złożonego wniosku.

4. Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

5. Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje sektora publicznego udostępnione przez Miejskie  Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabaływ Katowicach

1) ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem,

2) jest uprawniony do ponownego wykorzystywania w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Miejskiemu Przedszkolu Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach

6. Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach nie ponosiodpowiedzialności za  wykorzystywanieinformacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Miastu Katowice

7.  Miejskie  Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach może nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku związane jest z:

1) poniesieniem dodatkowych kosztów przez Miejskie  Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały
w Katowicach
w związku ze wskazaną formą i sposobem udostępnienia informacji,

2) dostosowaniem systemu informatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych przy udostępnieniu danych gromadzonych i przechowywanych w systemie informatycznym.

 

§ 4

1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionych
na stronie BIP wymaga zachowania następujących warunków:

1) informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Miejskiego Przedszkola Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach oraz
o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,

2) treść informacji nie może być modyfikowana,

3) w przypadku kiedy treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamiesić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia,

4) poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnienie i wykorzystywanie.

2. Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie internetowej www.ludwiczka.plwymaga złożenia odrębnego wniosku.

 

§ 5

Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:

1) nie została udostępniona na stronie BIP,

2) ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

3) została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

§ 6

1. Wnioski należy składać:

1) w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty,

2) e-mailem na adres mp57@wp.pl

2. W przypadku wniosków, których zakres żądania wykracza poza zasób informacji
i dokumentów będących w posiadaniu Miejskiego  Przedszkola Nr 57 im. Krasnala Hałabały
w Katowicach
należy poinformować wnioskodawcę, iż Miejskie  Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach nie jest właściwy do rozpatrzenia wniosku albo wskazać mu właściwy organ.

3. Wnioski nie podlegają przekazaniu według właściwości do podmiotów zewnętrznych, w tym również innych gminnych jednostek organizacyjnych.

4. Nie podlegają realizacji wnioski przesłane przez komunikatory społeczne.

 

 

§ 7

1. Każdy wpływający do Miejskiego  Przedszkola Nr 57 im. Krasnala Hałabały
w Katowicach wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w formie pisemnej lub elektronicznej podlega zarejestrowaniu w centralnym rejestrze zwanym dalej "Rejestrem wniosków", prowadzonym przez pracownika Miejskiego  Przedszkola Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach

2. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zawiera: liczbę porządkową, datę wpływu, formę wniosku (pisemna/elektroniczna), znaczenie wnioskodawcy, przedmiot wniosku, datę załatwienia wniosku, sposób załatwienia, uwagi.

3. Oryginał wniosku przechowuje wraz z rejestrem, o którym mowa w ust. 2 pracownik Miejskiego  Przedszkola Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach.

 

§ 8

1. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do:

1) oceny, czy wniosek dotyczy informacji wytworzonych lub będących w posiadaniu Miejskiego  Przedszkola Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach,

2) wyznaczenia pracowników do przygotowania odpowiedzi na wniosek lub przygotowania odpowiedzi we własnym zakresie, w tym o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku,

3) przygotowania oferty określającej warunki ponownego wykorzystywania lub informacji o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie,

4) zweryfikowania treści informacji oraz dokumentów, na bazie których została przygotowana oferta/odpowiedź lub naliczona wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie,

5) przekazania do pracownika Miejskiego  Przedszkola Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach odpowiedzi na wniosek w formie elektronicznej oraz papierowej podpisanej przez osobę, która wytworzyła ofertę/ informację  i odpowiada za jej treść (pracownik) oraz osobę, która odpowiada za udostępnienie informacji (kierownika działu lub pracownika na samodzielnym  stanowisku).

2. Pracownik Miejskiego  Przedszkola Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach po zarejestrowaniu pisma i nadaniu mu znaku sprawy przedkłada je do podpisu Dyrektorowi.

3. W przypadku wniosków dotyczących informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania z użyciem systemów informatycznych, komórki organizacyjne współpracują
z informatykiem.

4. Przesłania informacji przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, dokonuje pracownik będący użytkownikiem systemu

5. Projekt decyzji o odmowie udostępnienia informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania oraz projekt decyzji rozstrzygającej o warunkach ponownego wykorzystywania lub
o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie w przypadku złożenia sprzeciwu do treści złożonej oferty przygotowują komórki merytoryczne odpowiedzialne rzeczowo.

6. W przypadku gdy wnioskodawca wymaga, aby udostępniona informacja została zatwierdzona elektronicznym podpisem kwalifikowanym, czynności tej dokonuje Dyrektor.

 

 

§ 9

1. Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania po rejestracji w Rejestrze wniosków, a następnie wytworzona w wyniku rozpatrzenia wniosku dokumentacja w sprawie (w tym między innymi odpowiedź), podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
w Wykazie wniosków o udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, zwanym dalej "Wykazem".

2. Publikacji wniosku i odpowiedzi w Wykazie dokonuje dyrektor, po przeprowadzeniu anonimizacji treści, z zachowaniem zasad określonych przepisami prawa.

3. O kolejności publikacji wniosków w Wykazie decyduje kolejność ich akceptacji do publikacji, a nie kolejność wpływu wniosku.

4. Wykaz obejmuje informacje za dany rok kalendarzowy,

 

§ 10

1. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, komórka merytoryczna powiadamia pisemnie wnioskodawcę  oraz pracownika Miejskiego  Przedszkola Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach w tym terminie o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim udostępniona zostanie informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

3. Odpowiedź na wniosek zawiera informację, iż przekazane dane są zgodne ze stanem na konkretnie wskazany dzień.

 

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w zasadach, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się